ROBIN, S.; PUSHPAM, R.; RAJESWARI, S.; AMUDHA, K.; JEYAPRAKASH, P.; MANONMANI, S.; RAVEENDRAN, M.; RABINDRAN, R.; RAMANATHAN, A.; SURESH, S.; SOUNDARARAJAN, R.; RADHAMANI, S.; K. GANESAMURTHY, V. R. CO 52 IET 25487: A highly remunerative medium duration fine grain rice variety. Electronic Journal of Plant Breeding, v. 10, n. 3, p. 1148-1160, 30 set. 2019.